Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do udziału w pracach Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie „Programu współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Szanowni Państwo,

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonych plikach. Bardzo liczę na Państwa szeroki odzew i udział w naborze.

Załączniki:

  1. Formularz Komisje Konkursowe 2020
  2. Ogłoszenie Komisje Konkursowe 2020
  3. Klauzula ogólna

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 15 marca 2020 r.:

zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

– lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.

Wszelkich informacji udziela: Pani Izabela Michnowska – pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Tel.: 58 30 77 719, 789 408 027.

Skip to content