Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w ilości szacunkowej 1413 godzin ( jeden tysiąc czterysta trzynaście ) w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci. wybrano ofertę:

Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, z ceną realizacji 390 000,00-zł. na okres od 02 stycznia 2020 r.  do 30 czerwca 2020 r.

Prezydenta Miasta

Mirosław Pobłocki

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia  – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

wybrano ofertę:

Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, z ceną realizacji 525 750,00-zł. plus 113 572,80-zł. z tytułu realizacji zadania dla 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną na okres od 01.01.2020  do 31.12.2020r.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla  niepełnosprawnych dzieci.

Załączniki:

1)Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

2) Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie teraz otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej w roku 2020: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie: ,,Pomocy Społecznej”, ,,Kultury Fizycznej i Sportu”, ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • ,,Pomocy Społecznej”,
 • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
 • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
 • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkursk Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Pomocy Społecznej”, „Kultury Fizycznej i Sportu”, „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, „Upowszechniania Turystyki”
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 3. Wzór załącznika f,g,h (dotyczy klubów sportowych)

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku hier publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego / oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

 

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 19 lipca 2019 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet” oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content