Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku hier publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego / oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 019 r. poz. 688, z późn. zm.)
Skip to content