Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Odpowiedź na ofertę złożoną przez Fundację Stwardnienie Rozsiane z Gdyni w związku z realizacją zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze złożeniem przez Fundację Stwardnienie Rozsiane z Gdyni oferty pn. Konferencja „SM – i co z tego …?” (5 Edycja) na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Tczewie informuje, iż brak jest celowości realizacji ww. zadania. Konkurs na tego rodzaju zadania z zakresu ochrony zdrowia na 2024 rok został ogłoszony 17.11.2023 r. i środki w całości zostały rozdysponowane, stąd też w chwili obecnej brak jest również możliwości finansowania realizacji takiego zadania.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

WYNIK KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie składały ofert na działalność na rok 2024 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Przyznano kwotę 658.905 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz kwotę 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                                

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1A)723.43 KBPDFPOBIERZ

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – (tabela 1B)373.69 KBPDFPOBIERZ

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego związaną z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

 • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
 • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
 • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

  – Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek ) .

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich )

 – Tabela „1B” – zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii ( prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych);

Tabela „1C” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek );

 – Tabela „1D” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień );

 –Tabela „1E” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

 – Tabela „1F” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 250.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:       Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:      Magdalena Łoś                              
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content