Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Z planowanej kwoty 9.000 zł, rozdysponowano środki w całości 9.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną .

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 25 miejsc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert- ŚDS

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                                  

Zaakceptowała  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptował: Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w całości 240.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptował:  Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 221.78 KB pdf Pobierz

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 218.18 KB pdf Pobierz

Tabela „1B” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 233.93 KB pdf Pobierz

Tabela „1C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień ) 221.67 KB pdf Pobierz

Tabela „1D” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin 220.39 KB pdf Pobierz

Tabela „1E” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 222.31 KB pdf Pobierz

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2021 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach V ligi w piłce nożnej mężczyzn” wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” Tczew na kwotę 30.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 268.77 KB pdf Pobierz

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2021 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 50.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Iwona Bylicka  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2022 r.- załącznik nr 2 267.03 KB pdf Pobierz

Skip to content