Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 218.18 KB pdf Pobierz

Tabela „1B” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 233.93 KB pdf Pobierz

Tabela „1C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień ) 221.67 KB pdf Pobierz

Tabela „1D” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin 220.39 KB pdf Pobierz

Tabela „1E” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 222.31 KB pdf Pobierz

Skip to content