Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.
Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.
Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.
W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.
Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:aktywniobywatele.org.plProgram Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).Agnieszka Pietrzak-KirkiewiczPromocja i informacjaFundacja im. Stefana BatoregoAktywni Obywatele Fundusz Krajowytel. (+48) 796 332 191e-mail: aktywniobywatele@batory.org.pl  mailto:aktywniobywatele@batory.org.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu informowania Pani/Pana o Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Program spotkania. Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane firmie serwisującej nasz system informatyczny. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem swoich danych na potrzeby wysłania informacji o Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego. Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać od nas informacji o Programie Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, prosimy kliknąć link Wypisz mnie z listy wysyłkowej. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów, prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych. Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz KrajowyFundacja im. Stefana Batorego

Sapieżyńska 10a00-215 Warszawa
tel. |48| 22 536 02 00e-mail: aktywniobywatele@batory.org.pl  mailto:aktywniobywatele@batory.org.plhttp://www.aktywniobywatele.org.plOperatorzy Funduszu

Skip to content