Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2021 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Tabela „A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 67.26 KB pdf Pobierz

Tabela „B” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 78.54 KB pdf Pobierz

Tabela „C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień ) 70.03 KB pdf Pobierz

Tabela „D” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin 68.66 KB pdf Pobierz

Tabela „E” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 71.45 KB pdf Pobierz

Skip to content