Zaproszenie do składania ofert w KONKURSIE SENIORALNYM pn. ,,Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu systematycznie prowadzonych działań o charakterze ponadlokalnym wzmacniających kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujących starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzących do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19
Na  realizację  zadania  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100.000 zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15.000 zł.

Oferty można składać elektronicznie w systemie Witkac.pl  – do 15 marca  2021 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej – do 16 marca  2021 r.

Link do informacji o konkursie

…………
Z poważaniem,

Barbara Bałka
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. 58 32 68 734, 502 757 256
http://www.rops.pomorskie.eu

Skip to content