Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-2025

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.>Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.>Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny w plikach do pobrania);2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Informacji udziela: Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, e-mail: a.chrul@pomorskie.eu mailto:a.chrul@pomorskie.eu<mailto:a.chrul@pomorskie.eu mailto:a.chrul@pomorskie.eu>
Szczegóły: https://bip.pomorskie.eu/a,66973,ogloszenie-3322.html

Z poważaniem Agata Chrul Kierownik Referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. 58 32 68 572, faks 58 32 68 563www.rops.pomorskie.eu<http://www.rops.pomorskie.eu/>>

Skip to content