Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” :

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich).

Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 75.000 zł(Tabela nr 1A)

b) udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe   i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  (kontynuacja prowadzenia świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek).

Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 787.000 zł(Tabela nr 1B)

c) przeciwdziałanie  narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień).

Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 67.000 zł(Tabela nr 1C)

 

Wytworzył: Łukasz Butkus

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content