Zarządzenie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

W dniu 27 grudnia 2018 r. Wojewoda Pomorski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, które wraz z tym programem zostało umieszczone na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach niniejszego Programu będą ogłaszane konkursy z trzech przyjętych do realizacji priorytetowych obszarów:
1) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na obszarze województwa pomorskiego oraz z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego- realizowanie Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. (W dniu 10 grudnia 2018 roku, Wojewoda Pomorski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 w województwie pomorskim zadania publicznego w ramach Programu “Razem bezpieczniej”).

Zarządzenie WP z 27.12.2018-1

Program współpracy WP z organizacjami pozarządowymi-1

Skip to content