Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” :

1A:

Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich).

Planowana kwota na 2019 rok – 78.000 zł;

Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 78.000 zł;

 1B:

Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,              a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (kontynuacja prowadzenia świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek).

Planowana kwota na 2019 rok – 800.100;

Rozdysponowana kwota na 2019 rok– 800.100;

1C:

Przeciwdziałanie  narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień). Planowana kwota na 2019 rok – 67.000 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 67.000 zł.

 1D:

Prowadzenie  profilaktycznych programów informacyjno -edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży nauczycieli  i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym   i narkomanii i ich rodzin.

Planowana kwota na 2019 rok 25.000 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok 25.000 zł.

 1E:

Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup „ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

Planowana kwota na 2019 rok – 8.500 zł.

Rozdysponowana kwota na 2019 rok – 8.500 zł.

Wytworzył: Łukasz Butkus

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska -Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content