Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003)

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).
Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r.
Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.
Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:
– opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostać wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,
– opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
– wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.
Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:
– zbieranie danych i przeprowadzanie badań;
– opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieka zintegrowanej, opieka domowa lub opieka społeczna;
– opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;
– działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;
– opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;
– konferencje, seminaria;
– opracowywanie programów szkolenia;
– działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.
Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes  ,
a także w załączonym poniżej dokumencie:
(See attached file: EASI_call_VP_2019_003_on_LTC_07052019_FINAL.pdf)
Skip to content