Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w roku 2024 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2024 roku.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Informacja o złożeniu przez Fundację Stwardnienie Rozsiane z Gdyni oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 17.02.2024 r. Fundacja Stwardnienie Rozsiane z Gdyni złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Konferencja „SM – i co z tego …?” (5 Edycja).

Oferta spełniła wymogi formalne i została umieszczona na stronie: organizacje.tczew.pl, bip.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 30-go Stycznia 1, 83-110 Tczew lub drogą mailową na adres e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

 1. Scan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Konferencja „SM – i co z tego …?” (5 Edycja).
 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – załącznik nr 1.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego związaną z organizacją festiwalu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego – załącznik nr 2.

 • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
 • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Upowszechniania Turystyki.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 na realizację zadań w zakresie Upowszechniania Turystyki – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    
 • Zaakceptowała  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

 • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
 • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

  – Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek ) .

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich )

 – Tabela „1B” – zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii ( prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych);

Tabela „1C” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek );

 – Tabela „1D” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień );

 –Tabela „1E” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

 – Tabela „1F” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

 • Wytworzył: Magdalena Łoś             
 • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach Ekstraligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego ,,Pogoń” Tczew na kwotę 250.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:       Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej mężczyzn” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:      Magdalena Łoś                              
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach lekkoatletycznych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 23.11.2023 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  i turniejach lekkoatletycznych” wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” Tczew na kwotę 5.500 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2024 r.- załącznik nr 2

 • Wytworzyła:       Magdalena Łoś                             
 • Zaakceptowała:  Iwona Bylicka                                                                                                                                  
 • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content