Zaproszenie do udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski w Tczewie dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Tczewa.

Zakres szkolenia:merytoryczne i finansowe aspekty rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Omówienie druków ofert i sprawozdań według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Szkolenie odbędzie się 03.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 28.09.2022 r. do godz. 15:30 do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na adres email: jablonska@um.tczew.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Załączniki:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ruszyła 8. edycja Konkursu w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju. To  kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych odpowiadających na lokalne, a także globalne wyzwania społeczno-ekologiczne. Jakie inicjatywy w tym roku podejmą wyzwanie i otrzymają granty na dalszy rozwój?

Współczesny świat zmaga się z globalnymi wyzwaniami: utratą bezpieczeństwa, zmianami klimatycznymi, głodem versus marnowaniem żywności, nadmiernym zużyciem energii, dewastacją bioróżnorodności i neuro różnorodności, brakiem tolerancji czy wykluczeniem społecznym. To też czas szczególnie trudny dla naszej części świata w związku z wojną w Ukrainie. Przyszłość wymaga współpracy, jednak odejście od wizji społeczeństwa opartego na indywidualizmie, który był motywem przewodnim ostatnich trzydziestu lat, to proces. “Otwarcie na partnerstwo, to otwarcie się na różnorodność i zobaczenie siebie jako elementu większej całości. Niewielkie działania lokalne przecierają szlaki szerszym trendom. Zachęcamy do współpracy” – tak zapowiada tegoroczną 8. edycję Konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju Monika Hinc, prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Nabór do konkursu ruszył 27 maja 2022. Jego główne założenie to kompleksowy program wsparcia dla najlepszych inicjatyw, w których liderem jest organizacja pozarządowa współpracująca z biznesem i instytucją publiczną, czyli partnerstwo międzysektorowe. “Wnioskujący o grant zmierzą się z wyzwaniem odpowiadającym na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku – przedstawia szczegóły Koordynatorka Funduszu Justyna Kowalkowska – W 2022 roku mamy nowe założenie, w którym zapraszamy Grantobiorców, aby stali się ambasadorami zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych oraz w zakresie dostępności projektu”. Za zaprojektowane rozwiązania w obszarze pro środowiskowym i dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami będzie można otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej konkursu. Nie są one obowiązkowe. Działania mogą być wdrożone zarówno na poziomie zarządzania projektem, jak i prac merytorycznych realizowanych przez partnerstwo.

„W konkursie, jak zawsze, stawiamy na innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, które poprzez partnerstwa mają przynosić realną zmianę w danej społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2022” – mówi Monika Hinc.

“Uczestniczki i uczestnicy konkursu mają możliwość udziału w Akceleratorze Innowacji Międzysektorowych, w ramach którego, oprócz grantu w wysokości nawet 25 tysięcy złotych, przez kilka miesięcy będziemy pomagać tworzyć skuteczne i rozwojowe partnerstwo międzysektorowe i je wzmacniać, pomagać w jego komunikowaniu i angażowaniu społeczności” – dodaje Aleksandra Wołodko, pełnomocniczka ds. partnerstw CSR w FIR Up Foundation. „Od ośmiu lat wspólnie ze wszystkimi partnerami zarówno biznesowymi, jak i merytorycznymi konkursu grantowego,  szukamy nowatorskich, długoterminowych rozwiązań, angażujących społeczność lokalną. Zależy nam na projektach przynoszących wymierne efekty i wprowadzających faktyczną zmianę” – mówi reprezentantka partnera strategicznego Fundacji i Funduszu – Patrycja Zbytniewska, lider ds. Polityki społecznej w LPP.

„W tym roku po raz pierwszy Konkurs Grantowy zakłada, że inicjatywy wpiszą się w coraz szerzej komunikowany trend działań pro środowiskowych i dostępności. Oznacza to, że będziemy wspierać innowacje międzysektorowe, które zaproponują realne działania na rzecz obiegu cyrkularnego oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ” – podkreśla Magdalena Rzeszotalska, szefowa działu komunikacji korporacyjnej i CSR Polpharmy SA – partnera strategicznego Fundacji i Funduszu.

Konkurs składa się z trzech etapów: złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forumrozwoju.org.pl, zrealizowania kampanii crowdfundingowej oraz prezentacji przed Komisją Konkursową. Na każdym etapie eksperci współpracujący z Up Foundation będą służyć wsparciem i  konsultacjami. Organizowane będą też szkolenia dot. przygotowania kampanii crowdfundingowej, komunikacji oraz publicznej prezentacji projektu. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni podczas 11. Forum Inicjowania Rozwoju, które odbędzie się w listopadzie 2022 roku.

„Dotychczas w ramach Funduszu przekazaliśmy już ponad 690 tysięcy złotych dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z całego województwa pomorskiego” – mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – przedstawiciel jednego z Partnerów Fundacji i Funduszu.

„Cieszymy się, że z roku na rok idea się rozwija i liczba partnerskich projektów międzysektorowych  stale rośnie, w tym projektów realizowanych także dla gdańskiej społeczności. W tym roku jako Partner dołączyła do nas Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego.” – z dumą przedstawia nowego Partnera Monika Hinc. “Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy aktywnie włączyć się w projekty społeczne, oddziaływujące na społeczność lokalną. To będzie nowe wyzwanie dla Fundacji“ – mówi  Alicja Skonieczna prezeska Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

Do inicjatyw, które do tej pory otrzymały wsparcie należą m.in.:

 • Fundacja Świat Wrażliwy, na projekt Pensjonat Wrażliwy,
 • Fundacja Twoja Rola na projekt Siejemy Ferment,
 • Fundacja Pępek Świata na remont placówki stacjonarnej,
 • Fundacja To i Co na projekt Ogród miejski w Tczewie,
 • Hospicjum Pomorze Dzieciom na Centrum Emocja  – Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie,
 • Spółdzielnia Socjalna Heca na projekt Tczewscy Kurierzy Rowerowi,
 • Browar Spółdzielczy i projekt „Pojąć głębię”,
 • Stowarzyszenie Educational Challenge i tworzona przez nich ciałopozytywna kampania społeczna #SpójrznaSiebie,
 • Teatr Dziecięcy JANTARK na pierwsze spektakle tworzone przez dzieci w języku kaszubskim.

“Dla naszej Fundacji otrzymany grant był konkretnym wsparciem przy rozszerzeniu działalności. Dzięki niemu zrealizowaliśmy plan zakupu i montażu tuneli foliowych, które wydłużyły okres wegetacji roślin. Tym samym nasza uprawa rozwinęła się, a my możemy produkować więcej zdrowych zakwasów. Poza wątkiem finansowym, najbardziej przydatne były konsultacje i wspólna praca nad ewolucją projektu w taki sposób, by był on realną innowacją społeczną” – mówi Wojciech Żak, prezes Fundacji Twoja Rola, reprezentant jednego z nagrodzonych w 2021 roku partnerstw. “Doradztwo i edukacja w zakresie budowania kampanii crowdfundingowych przyczyniły się do zwielokrotnienia możliwości promocyjnych działalności Fundacji Zdrowia Kobiet Pępek Świata. Dzięki temu mogliśmy zadbać o rozwój naszej społeczności, dla której przygotowaliśmy ten projekt” – opowiada Anna Mękal, członkini Zarządu Fundacji Zdrowia Kobiet Pępek, reprezentująca inicjatywę, która również otrzymała grant.

“Serdecznie zapraszamy pomorskich liderów organizacji pozarządowych do współpracy, zawierania partnerstw międzysektorowych i wnioskowania o granty w tegorocznym Funduszu Inicjowania Rozwoju” – mówi Karolina Weiner dyrektor zarządzająca FIR Up Foundation.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.forumrozwoju.org.pl

Partnerzy Strategiczni Funduszu:

 • LPP S.A.,
 • Polpharma S.A.

Partnerzy Funduszu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • Miasto Gdańsk,
 • Farm Frites Poland S.A.,
 • Ergo Hestia S.A.,
 • Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego,
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Partnerzy merytoryczni:

 • Agencja Rozwoju Pomorza,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Pracodawcy Północy,
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Regionalne Centrum Wolontariatu,
 • Perspective CSR,
 • 2Pi Group,
 • Scalac,
 • Polski Instytut Etyki.

Operator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Koordynatorka: Justyna Kowalkowska, kontakt@upfoundation.pl

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie otwarty!

Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2022.
O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się min. 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.


W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 13 inicjatyw na łączną kwotę 61.500zł, a pośród pomysłów znalazły się m.in.: inicjatywa Klubu Młodzieżowego z Pelplina, która zaowocowała  warsztatami teatralnymi i spektaklem w konwencji czarnego teatru, grupa Dzicy Przyrodnicy, która zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na warsztaty przyrodnicze, czy grupa Centrum Muzycznie Aktywnych z Gniewu, która po warsztatach nagrała płytę z własnymi utworami.


W ramach tegorocznego Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

– w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji
i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.


Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 13 czerwca 2022
za pośrednictwem strony: www.system.dzialajlokalnie.pl.
Regulamin konkursu znajduje się na: www.fundacjapokolenia.pl.


– Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość.

Żeby przybliżyć zainteresowanym idee konkursu oraz merytoryczne i techniczne kwestie składania wniosków zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe:

17.05. (wt.) MORZESZCZYN godz. 18:30 – Biblioteka

18.05. (śr.) SUBKOWY godz. 15:00 – Dom Kultury

19.05. (czw.) PELPLIN godz. 17:00 – Miejski Ośrodek Kultury

23.05. (pon.) GNIEW godz. 16:00 – Stowarzyszenie Centrum Aktywnych-Gniew

24.05. (wt.) TCZEW godz. 17:00 – Fundacja Pokolenia (dodatkowo: transmisja on-line spotkania)

02.06. (czw.) LUBISZEWO godz. 17:00  –  Świetlica wiejska

– Polecamy możliwość konsultacji indywidualnych. Bardzo lubimy podpowiadać przy planowaniu projektów i wypełnianiu wniosków, a bardzo nie lubimy ich odrzucać np. z powodów jakichś błahych uchybień formalnych, więc tym bardziej zapraszamy do kontaktu! J

Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą:

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia

biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

FB: facebook.com/fundacja.pokolenia


Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, przy wsparciu finansowym Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-2025

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.>Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.>Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny w plikach do pobrania);2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Informacji udziela: Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, e-mail: a.chrul@pomorskie.eu mailto:a.chrul@pomorskie.eu<mailto:a.chrul@pomorskie.eu mailto:a.chrul@pomorskie.eu>
Szczegóły: https://bip.pomorskie.eu/a,66973,ogloszenie-3322.html

Z poważaniem Agata Chrul Kierownik Referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. 58 32 68 572, faks 58 32 68 563www.rops.pomorskie.eu<http://www.rops.pomorskie.eu/>>

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility)

Szanowni Państwo!

Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego  (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony   i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:

-zwiększenia   poziomu   opieki   zdrowotnej    populacji   poprzez   promocję   informacji  o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;

-wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”);

– innowacyjnych   i   inkluzywnych   pomysłów   dotyczących   udziału   młodych    ludzi   w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego – 31 marca 2022 r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp- content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf .

W przypadku dodatkowych prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego (Jekaterina Popova, psf@cbss.org). Jednocześnie uprzejmie zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o zgłoszeniu projektów na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108

Trwa nabór wniosków w konkursie Prezydenta Miasta Tczewa „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców miasta Tczewa w okresie pandemii”.

Na terenie miasta Tczewa działa szereg osób i organizacji na rzecz drugiego człowieka. Niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które w okresie pandemii Covid – 19 podejmowały trud pracy społecznej.

Chcąc promować ideę pracy na rzecz społeczności lokalnej a przede wszystkim docenić działalność wolontariuszy w tym trudnym okresie, Prezydent Miasta Tczewa pragnie wyróżniać najbardziej zasłużonych.

W związku z powyższym prosimy o nominowanie wolontariuszy, którzy Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie w związku z działaniami w okresie pandemii Covid-19. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 3 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać pocztą e-mail na adres jablonska@um.tczew.pl lub osobiście w   Biurze   Obsługi   Klienta   Urzędu   Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1.

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Klauzula informacyjna.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                           

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie konkursu „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców miasta Tczewa w okresie pandemii”.

Na terenie miasta Tczewa działa szereg osób i organizacji na rzecz drugiego człowieka. Niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które w okresie pandemii Covid – 19 podejmowały trud pracy społecznej.

Chcąc promować ideę pracy na rzecz społeczności lokalnej a przede wszystkim docenić działalność wolontariuszy w tym trudnym okresie, Prezydent Miasta Tczewa pragnie wyróżniać najbardziej zasłużonych.

W związku z powyższym prosimy o nominowanie wolontariuszy, którzy Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie w związku z działaniami w okresie pandemii Covid-19. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 3 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać pocztą e-mail na adres jablonska@um.tczew.pl lub osobiście w   Biurze   Obsługi   Klienta   Urzędu   Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1.

Załączniki:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Klauzula informacyjna.

Skip to content