Wzór Karty Oceny Formalnej oraz wzór Karty Oceny Merytorycznej – 2020 r.

Wzór Karty Oceny Merytorycznej oraz wzór Karty Oceny Formalnej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresów: Pomocy Społecznej, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kultury Fizycznej i Sportu, Upowszechniania Turystyki, zgodnych z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w w/w zakresach na rok 2020.

wzór Karty Oceny Merytorycznej

wzór Karty Oceny Formalnej

Skip to content