Nabór wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa” na 2021 rok

Szanowni Państwo,   do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu „Niepodległa” na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury    i organizacji pozarządowych.       Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W programie dla:      

  1. a) samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i
  2. b) organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

                                można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.  

Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.   

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.      

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.        

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:  1) archiwa państwowe;    2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;    3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);    4) instytucje kultury;    5) organizacje pozarządowe;    6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;    7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;    8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.    

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.    

Rodzaje kwalifikujących się zadań:   1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);    2) rekonstrukcje historyczne;    3) wystawy wraz z katalogami;    4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,        gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania,    konkursy;    5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;    6) murale    7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy,   warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron    internetowych i aplikacji.      

Szczegółowe informacje zawierają:   Instrukcja składania wniosku   Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2021.   Biuro Programu „Niepodległa”  

Skip to content