Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) .

Tabela „1A” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich )

 – Tabela „1B” – zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii ( prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych);

Tabela „1C” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek );

 – Tabela „1D” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień );

 –Tabela „1E” – prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

 – Tabela „1F” – organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

  • Wytworzył: Magdalena Łoś             
  • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content