Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2024 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

  – Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek ) .

  • Wytworzył: Magdalena Łoś             
  • Zaakceptował:  Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content