Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

Szanowni Państwo!

Podczas spotkań Pomorskiego Forum Rad Seniorów zgłaszaliście Państwo potrzebę wsparcia finansowego podejmowanych przez organizacje pozarządowe działań na rzecz partycypacji społecznej osób starszych.

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. W konkursie po raz pierwszy w tym roku dedykowane są dla organizacji pozarządowych środki finansowe (60.000 zł) na upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów.

Zachęcam do składania ofert i uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji wśród organizacji pozarządowych.

Link do informacji o konkursie: https://rops.pomorskie.eu/seniorzy

Informacja o konkursie:

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

I.Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie realizację następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

* łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych;
* inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
* wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację;
* upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów.

II.W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej szczegółowo wymienione w punkcie I.

III.Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.

IV.Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

V.Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej NIE OTWIERAĆ”.

VI.Ofertę należy złożyć:

1. a) elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 21 lutego 2019 r. do godz. 15.45
2. b) w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami – do 22 lutego 2019 do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

VII.Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Uchwała https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/1863087/Uchwa%C5%82a+117+302+18.pdf/52defcdb-b7b3-4b23-a3f9-c3aed52884c4
2. Ogłoszenie konkursu, zał. nr 1 https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/1863087/Za%C5%82.+nr+1+do+uchwa%C5%82y+117+302+18.pdf/4457de85-4e14-4a22-a547-5b4b029750fd
3. Wzór oferty, zał. nr 2 https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/1863087/Za%C5%82.+nr+2+do+uchwa%C5%82y+117+302+18+wz%C3%B3r+oferty+%281%29.doc/a6c00b48-075f-49e0-a3f8-1ef79ee7b2fa
4. Karta oceny https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/1863087/Karta+oceny+do+Uchwa%C5%82y+nr+117+302+18.pdf/7a59d3ff-6658-494d-a00c-fc1a8c3ffdda

…………

Z poważaniem,

Barbara Bałka

główny specjalista

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

tel. 58 32 68 734, faks 58 32 68 563

www.rops.pomorskie.eu

uchwała 76 18 19 z 29 stycznia 2019

wzór ofert ps 2019

ogłoszenie o konkursie ps 2019

karta oceny ps 2019

Zał.2 oferta (1)

Skip to content