Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Tczewski serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (PSRdsON).

Podmiotami  uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków PSRdsON są:

  • organizacje pozarządowe,
  • fundacje,
  • jednostki samorządu terytorialnego,

działające na terenie powiatu tczewskiego. Każdy podmiot może zgłosić jednego kandydata.

Warunki zgłaszania kandydatów:

  1. zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  2. zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, złożonej na oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
  3. kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia     10 czerwca 2019 roku, do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2; 83-110 Tczew lub przesłać za  pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data wpływu do Starostwa.

 

Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2019, poz 2160) w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (PSRdsON) –  Ogłoszenie Starosty Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content