Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa.

Urząd Miejski w Tczewie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Termin szkolenia: 20 września 2019 roku (piątek) w godz. 15.00 -18.30 w Sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 16 września 2019 roku do godz. 15.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub przesłać na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content