Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”


Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja br. Link do zaproszenia:
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pomorskie-dla-seniora-zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-informacja

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1.       Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2.       Pracodawca przyjazny Seniorom,
3.       Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?
Dokonać zgłoszenia mogą:
· jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
·organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
·osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.
Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz
Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje
Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu<mailto:b.balka@pomorskie.eu>

Dokumenty w załączeniu:

1.Uchwała Nr 365/241/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.

2.Załącznik do Uchwały Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Karta oceny formalnej i merytorycznej

POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w formie wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

zalacznik-nr-1-wzor-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-przepisy-prawa-i-wytyczne

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-weryfikacja-kadry

zalacznik-nr-4-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-oferenta  

zalacznik-nr-6-wzor-sprawozdania-z-wykonania-zadania-publicznego

zalacznik-nr-7-zestawienie-dokumentow-ksiegowych

Mapa strony

Posts by category

Ogłoszenie konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w okresie od  dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2021 roku, pn. „Udział klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi”.

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie: Udział Klubu w rozgrywkach i turniejach tenisa stołowego na poziomie III ligi. 229.62 KB pdf Pobierz

Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu. 47.5 KB doc Pobierz

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu. 62.5 KB doc Pobierz

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                           

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych – Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na:

1. Udział klubu w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej kobiet.

Propozycję prosimy składać do dnia 16 lipca 2020 roku do godz. 16.30 pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”.

Wydział Spraw Społecznych informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 137/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09.06.2020 r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” ogłoszony Zarządzeniem nr 39/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie własne gminy.

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w ust.1, jest wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  stan epidemii na obszarze całego kraju, który powoduje, że nie ma możliwości zrealizowania zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – bez znacznego ryzyka dla zdrowia i życia beneficjentów tego zadania publicznego.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Konkurs – Działaj Lokalnie 2020

Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
* zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;* wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;* mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;* przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;* będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;* będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Z uwagi na specyficzny okres w jakim przyszło nam wszystkim funkcjonować, dodatkowym priorytetem w tegorocznej edycji są projekty przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 21 czerwca za pośrednictwem stronyhttp://www.system.dzialajlokalnie.pl/  .

Tylko w zeszłym roku udało się wesprzeć 15 projektów. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie przekazaliśmy 67 000 zł na inicjatywy lokalne mieszkańców powiatu tczewskiego. Wśród zrealizowanych działań znalazły się m.in.: warsztaty integracyjne,  budowa placu zabaw z elementów odzyskanych (upcycling), warsztaty plastyczne, odnowienie i zmiana przestrzeni wokół świetlic wiejskich. Powstała także niepowtarzalna sąsiedzka książka kucharska. Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość. – zachęcają Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski, animatorzy z Fundacji Pokolenia.

Więcej informacji, w tym REGULAMIN KONKURSU i zapisy na spotkania informacyjno-szkoleniowe on-line, na stronie:http://www.fundacjapokolenia.pl/  .

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa.Finansowo wspiera go także Bank Spółdzielczy w Tczewie.

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W ramach realizacji zadań publicznych przedstawiciele III sektora prowadzą placówki dla bezdomnych, szkoły czy domy dziennego pobytu, organizują działania kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Obecnie dużą część z nich muszą zawiesić, a placówki zamknąć. Istotnym problemem sygnalizowanym przez organizacje jest konieczność ponoszenia kosztów stałych funkcjonowania organizacji w sytuacji drastycznego spadku wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. Wspomniane podmioty sygnalizują także problemy związane z rozliczaniem poniesionych wydatków na działania, które musiały zostać odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W skrajnych przypadkach przedłużanie sytuacji kryzysowej oraz brak wsparcia rządu może grozić likwidacją organizacji.

5 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

Program, którego budżet wynosi 10 mln złotych, powstał z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie można będzie przeznaczyć w szczególności na:

 1. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
 2. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
 3. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
 4. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Dotacje  w ramach Programu są dostępne dla:

 • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym zwykłych) i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielni socjalnych,
 • kół gospodyń wiejskich,
 • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów UoSp, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Załączniki:

 1. PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID – 19
 2. Uchwała Nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Wynik konkursu: Udział Klubu w rozgrywkach II ligi w piłce nożnej kobiet.

Urząd Miejski w Tczewie informuje, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 10 stycznia 2020 roku na zadanie pod nazwą ,,Udział Klubu w rozgrywkach  II ligi w piłce nożnej kobiet” wpłynęła oferta Klubu Sportowego Pogoń Tczew na kwotę 20.000 złotych. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę pozytywnie.

Wykaz klubów sportowych/stowarzyszeń, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2020 r.- załącznik nr 2

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                                

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content