Szkolenie dla organizacji pozarządowych – 28 stycznia

28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).   Szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński.   Zgłoszenia prosimy składać do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub przesłać na adres e-mail: http://jablonska@um.tczew.pl

Formularz Zgłoszeniowy

Program Szkolenia

Skip to content