Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań oraz wzór porozumienia o współpracy z wolontariuszem i oświadczenie wolontariusza

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że na podstawie  rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) określone zostały druki i wzory następujących formularzy:

 

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

1A) załącznik F,G,H – dotyczy ofert z zakresu realizacji szkolenia sportowego

2) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 września 2016 r. 

Niezależnie od powyższego informujemy, że do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba

Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Załączniki:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. [133.44 KB]
Załącznik F,G,H – dotyczy ofert z zakresu realizacji szkolenia sportowego. [40.54 KB]

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO – dotyczy przyznania dotacji z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. [116.95 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. [139.76 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. [118.79 KB]
Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. [119.14 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. [110.59 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. [113.51 KB]

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w celu rozliczenia dotacji. [115.95 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy. [77.51 KB]
Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy. [78.67 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy. [56.43 KB]
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy. [62.11 KB]

Porozumienie o współpracy z wolontariuszem [36.5 KB]
Porozumienie o współpracy z wolontariuszem [135.03 KB]
Oświadczenie wolontariusza [15.5 KB]
Oświadczenie wolontariusza [168.43 KB]

Skip to content