Program „Europa dla obywateli” – trwające konkursy wniosków, termin do 2 września 2019 r.

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w Programie „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Do 2 września 2019 r., do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli, można złożyć wnioski na projekty w ramach działań:

Lista wszystkich ogłoszonych konkursów wniosków znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, która zarządza programem „Europa dla obywateli”.

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdą Państwo w „Przewodniku Programowym na 2019 rok”, a także na stronie internetowej polskiego Punktu Kontaktowego oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

W razie pytań zachęcamy Państwa do kontaktu,
Zespół Punktu Kontaktowego programu „Europa dla obywateli”

—————————————————————————————————————————————————————————————

Działanie 2.1. Partnerstwo miast – wspiera projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Działanie 2.2. Sieci miast – wspiera długofalową współpracę władz samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla wszystkich partnerów. Celem działań ma być wymiana dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, a także wzmocnienie więzi między zaangażowanymi organizacjami.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego  –  wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów jest  aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami i priorytetami programu.

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli”
Europe for Citizens Contact Point PolandAl. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 447 61 16
tel. +48 22 447 61 74


www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

www.iam.pl/pl/programy/europa-dla-obywateli


————————————————————————————————————-
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@iam.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt (w tym dostawcy usług informatycznych). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji oraz jej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku: a) nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji; b) odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na wskutek Pani/Pana zapytania bądź wniosku.

Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

Skip to content