Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W ramach realizacji zadań publicznych przedstawiciele III sektora prowadzą placówki dla bezdomnych, szkoły czy domy dziennego pobytu, organizują działania kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Obecnie dużą część z nich muszą zawiesić, a placówki zamknąć. Istotnym problemem sygnalizowanym przez organizacje jest konieczność ponoszenia kosztów stałych funkcjonowania organizacji w sytuacji drastycznego spadku wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. Wspomniane podmioty sygnalizują także problemy związane z rozliczaniem poniesionych wydatków na działania, które musiały zostać odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W skrajnych przypadkach przedłużanie sytuacji kryzysowej oraz brak wsparcia rządu może grozić likwidacją organizacji.

5 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

Program, którego budżet wynosi 10 mln złotych, powstał z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dofinansowanie można będzie przeznaczyć w szczególności na:

 1. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
 2. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
 3. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
 4. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Dotacje  w ramach Programu są dostępne dla:

 • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym zwykłych) i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustaw: o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielni socjalnych,
 • kół gospodyń wiejskich,
 • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów UoSp, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Załączniki:

 1. PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID – 19
 2. Uchwała Nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Skip to content